User Tools

Site Tools


0502-tr-n-ph-ph-ng-thu-c-th-nh-ph-m-ng-c-i-la-gi

Trần Phú là phường thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Phường Trần Phú nằm ở phía bắc của thành phố Móng Cái, bên cửa khẩu Móng Cái.

Năm 1998, đồng thời với việc thành lập thị xã Móng Cái từ huyện Hải Ninh, phường Trần Phú được thành lập trên cơ sở khu Trần Phú của thị trấn Móng Cái cũ với 97,2 ha diện tích và 6.147 người[1].

  1. ^ a ă â Nghị định số 52/1998/NĐ-CP ngày 20/07/1998 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, xã thuộc thị xã.
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
0502-tr-n-ph-ph-ng-thu-c-th-nh-ph-m-ng-c-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)