User Tools

Site Tools


0588-tr-qu-la-gi

Trí Quả là một xã thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã gồm các thôn Trà Lâm, Tư Thế, Phương Quan, Xuân Quan và Văn Quan

Trí Quả là vùng đất lâu đời với lịch sử hơn 3500 năm,[cần dẫn nguồn] vùng đất có truyền thống khoa bảng nổi tiếng với các Tiến sĩ:

  1. Nguyễn Trừng (1477-?) - đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân (1508)
  2. Nguyễn Bỉnh Khuê (1503-?) - đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân(1526)
  3. Nguyễn Dương (1504-?) - đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, (1529)
  4. Nguyễn Địch Khang (1492-?) - đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (1532). Ông làm quan đến chức chức Tả Thị lang Bộ Lại, kiêm Quốc tử giám Tư nghiệp, tước nam và được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc).
  5. Nguyễn Thừa Hưu (1491-?) - đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh (1535)
  6. Nguyễn Diễn (1503-?) - đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (1535)
  7. Nguyễn Đĩnh (1542-?) - đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân (1583). Trước khi đi thi, ông làm Tri huyện, sau làm quan đến chức Lễ khoa Đô Cấp sự trung thời Mạc và làm Phủ doãn phủ Phụng Thiên thời Lê.

Làng Trà Lâm là một làng cổ ngày xưa có đình và chùa làng to nhất vùng với hơn 10 sắc phong nhưng trong Kháng chiến chống Pháp đã bị bom phá hoại.

0588-tr-qu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)