User Tools

Site Tools


0615-tri-t-n-th-tr-n-la-gi

Tri Tôn là một thị trấn huyện lị của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn Biểu đồ gió
xã Núi Tô, huyện Tri Tôn B
T    thị trấn Tri Tôn    Đ
N
xã Núi Tô, huyện Tri Tôn
Enclave: {{{enclave}}}
  • Chùa Xà Tón
    Chính điện chùa Xà Tón và những tháp mộ vây quanh
  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Tri Tôn thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, tách các ấp Cây Me, Xoài Tòng A, Xoài Tông B, Cơray Ven và một phần các ấp kinh Ô Bà Lẫy của xã Tri Tôn lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Bảy Núi
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, thị trấn Tri Tôn (đổi tên từ thị trấn Bảy Núi) thuộc huyện Tri Tôn.
0615-tri-t-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)