User Tools

Site Tools


0704-trung-th-nh-tr-ng-nh-la-gi

Trung Thành là một xã thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Trung Thành có diện tích 52,86 km², dân số năm 1999 là 1130 người,[1] mật độ dân số đạt 21 người/km².

Trung Thành có ngày Hội Lồng Tồng 10 tháng giêng hàng năm. Đặc sản Mật ong rừng; Măng mai, măng giang...Ngày chợ phiên 5 ngày một lần (tức ngày 4,9,14,19,24,29, nếu tháng thiếu là ngày 28)...

0704-trung-th-nh-tr-ng-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)