User Tools

Site Tools


0733-tuy-l-c-th-nh-ph-y-n-b-i-la-gi

Tuy Lộc là một xã thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,63 km², dân số năm 1999 là 3.889 người,[1] mật độ dân số đạt 691 người/km².

Xã tuy lộc gồm có 9 thôn. Xuân lan, Tân Thành, Minh Thành, Minh Đức, Minh Long, Hợp Thành, Long Thành, Bái Dương, Thanh Sơn. Xã Tuy Lộc có đền Bái Dương

0733-tuy-l-c-th-nh-ph-y-n-b-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)