User Tools

Site Tools


0746-unbibi-la-gi
Unbibi,  122Ubb
Tính chất chung
Tên, ký hiệu unbibi, Ubb
Phiên âm un-bi-bi
Unbibi trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử (Z) 122
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar)
Phân loại   siêu actinit
Nhóm, phân lớp n/a, g
Chu kỳ Chu kỳ 8
Cấu hình electron [Uuo] 5g2 8s2(dự đoán)

mỗi lớp

2, 8, 18, 32, 34, 18, 8, 2 (dự đoán)
Tính chất vật lý
Tính chất nguyên tử

Unbibi (phát âm như "un-bi-bi"; tên quốc tế: unbibium; còn được gọi eka-thori hoặc nguyên tố 122) là tên gọi tạm thời của một nguyên tố hóa học chưa biết trong bảng tuần hoàn và được ký hiệu tạm thời là Ubb và số nguyên tử là 122.

Năm 2008, có nhà khoa học cho rằng họ đã khám phá nó trong các mẫu thori tự nhiên[1] nhưng hiện nay việc này không được chấp nhận do các thí nghiệm lập lại gần đây sử dụng các kỹ thuật có độ chính xác cao hơn.

Ephraim Eliav và nnk dự đoán rằng nguyên tố này sẽ có cấu hình electron [Uuo]8s27d18p1.[2]

  1. ^ Marinov, A.; Rodushkin, I.; Kolb, D.; Pape, A.; Kashiv, Y.; Brandt, R.; Gentry, R. V.; Miller, H. W. (2008). “Evidence for a long-lived superheavy nucleus with atomic mass number A=292 and atomic number Z=~122 in natural Th”. International Journal of Modern Physics E 19: 131. Bibcode:2010IJMPE..19..131M. arXiv:0804.3869. doi:10.1142/S0218301310014662. 
  2. ^ Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). “Transactinides and the future elements”. Trong Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (ấn bản 3). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. tr. 1659. ISBN 1-4020-3555-1. 
0746-unbibi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)