User Tools

Site Tools


0747-uniej-w-la-gi

Uniejów là một thị trấn thuộc huyện Poddębicki, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2922 người và mật độ 239 người/km².[1]

0747-uniej-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)