User Tools

Site Tools


0792-v-n-gi-o-la-gi

Văn Giáo là một xã thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Biểu đồ gió Biểu đồ gió
B
T    xã Văn Giáo    Đ
N
Enclave: {{{enclave}}}

Xã có diện tích 27,12 km², dân số năm 1999 là 7.278 người,[1] mật độ dân số đạt 268 người/km².

  • Quyết định 181-CP[3] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, xã Văn Giáo đổi tên thành xã Thới Thuận
  • Quyết định 300-CP[4] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Thới Thuận thuộc huyện Tịnh Biên.

Ngày 7 tháng 2 năm 1991, đổi tên xã Thới Thuận lại thành xã Văn Giáo.

0792-v-n-gi-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)