User Tools

Site Tools


0844-v-n-ph-c-h-ng-la-gi

Vạn Phúc là một phường thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phường Vạn Phúc phát triển từ làng lụa Vạn Phúc nổi tiếng.

Phường có diện tích 143,97ha, dân số năm 2016 là 15713 người,[1] mật độ dân số đạt 6.043 người/km².

0844-v-n-ph-c-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)