User Tools

Site Tools


0859-v-n-s-n-tri-u-s-n-la-gi

Vân Sơn là một xã thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Vân Sơn có diện tích 15,63 km², dân số năm 1999 là 6841 người,[1] mật độ dân số đạt 438 người/km².

Xã Vân Sơn thành lập chủ yếu trên cơ sở làng cổ Vân Cổn và làng Sơn Phú.

0859-v-n-s-n-tri-u-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)