User Tools

Site Tools


0861-v-n-t-la-gi

Văn Tự là một xã thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Văn Tự có diện tích: 5,15 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Văn Tự có dân số 7.097 người[1].

Đầu thế kỷ 19, làng Văn Tự thuộc tổng Vạn Điểm huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín trấn Sơn Nam Thượng[3].

Địa giới hành chính:

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ Cuốn Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 48.
0861-v-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)