User Tools

Site Tools


0882-v-n-xu-n-la-gi

Vân Xuân là một xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã có diện tích 3,34 km², dân số năm 2009 là 5160 người,[1] mật độ dân số đạt 1378 người/km². xã có 2 đơn vị hành chính thôn là Xuân Húc và Vân Ổ

0882-v-n-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)