User Tools

Site Tools


0972-v-nh-ngu-n-la-gi

Vĩnh Nguơn[2] (một số tài liệu ghi nhầm là Vĩnh Ngươn) là một Phường thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Phường có diện tích 9,46 km², dân số năm 1999 là 6.019 người,[1] mật độ dân số đạt 636 người/km².

Đến tháng 7 năm 2013, phường có dân số 7.489 người.[3] Tiền thân của phường là xã Vĩnh Nguơn

0972-v-nh-ngu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)