User Tools

Site Tools


1029-v-nh-tr-ch-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi

Vĩnh Trạch là một xã thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Vĩnh Trạch có diện tích 42,3 km², dân số năm 1999 là 5860 người,[1] mật độ dân số đạt 139 người/km².

Địa giới hành chính:

Xã Vĩnh Trạch gồm các ấp:

  • Ấp Giáp Nước
  • Ấp Vĩnh An
  • Ấp Kim Cấu
  • Ấp Thào Lạng
  • Ấp Rạch Thăng
  • Ấp An Trạch
  • Ấp An Trạch Đông
  • Ấp Công Điền

Trước năm 1979, Vĩnh Trạch là một xã của thị xã Bạc Liêu, địa bàn xã Vĩnh Trạch khi đó tương ứng với địa bàn 2 xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông ngày nay.

Ngày 25 tháng 07 năm 1979, xã Vĩnh Trạch được chia thành 2 xã Vĩnh Thuận và Vĩnh Hoà.

Ngày 2 tháng 2 năm 1991, 2 xã Vĩnh Thuận và Vĩnh Hoà lại nhập thành xã Thuận Hoà.

Ngày 25 tháng 8 năm 1999, xã Thuận Hoà được chia thành 2 xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông.

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, thị xã Bạc Liêu chuyển thành thành phố Bạc Liêu, xã Vĩnh Trạch thuộc thành phố Bạc Liêu.

1029-v-nh-tr-ch-b-c-li-u-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)