User Tools

Site Tools


1052-v-ph-c-la-gi

Vũ Phúc là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,21 km², dân số là 7.993 người,[2] mật độ dân số đạt 1.287 người/km².

Xã Vũ Phúc trước đây thuộc huyện Vũ Tiên trước khi huyện này nhập với huyện Thư Trì để thành huyên Vũ Thư. Năm 1986, xã Vũ Phúc (cùng với các xã Đông Hòa, Hoàng Diệu của huyện Đông Hưng và Phú Xuân, Vũ Chính của huyện Vũ Thư) được sáp nhập vào địa giới Thị xã Thái Bình, nay là Thành phố Thái Bình.

1052-v-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)