User Tools

Site Tools


1059-v-th-y-x-la-gi

Vị Thủy là xã thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Vị Thủy (xã)
Địa lý
Diện tích 18,85[1]
Dân số  
 Tổng cộng 7.693 người (1999)[2]
 Mật độ 408 (1999)
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hậu Giang
Huyện Vị Thủy
Mã hành chính 31447[3]

Xã Vị Thủy nằm ở phía nam của huyện Vị Thủy.

Năm 1981, xã Vị Thủy được chia tách thành ba xã là Vị Thủy, Vị Thắng và Vị Lợi[4]. Lúc này cả ba xã thuộc huyện Long Mỹ.

Sau khi huyện Vị Thanh được chia tách từ huyện Long Mỹ, xã Vị Thủy thuộc huyện Vị Thanh.

Năm 1999, một phần diện tích và dân số của các xã Vị Thủy và Vị Thắng được tách ra để thành lập thị trấn Nàng Mau[1].

  1. ^ a ă Nghị định số 45/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999.
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ. Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Hậu Giang. Công báo số 229, ngày 01/03/2007.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
  4. ^ Quyết định số 70/HĐBT ngày 15/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chia một số xã để thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hậu Giang.
1059-v-th-y-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)