User Tools

Site Tools


1064-v-x-kim-ng-la-gi

Vũ Xá là một xã thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,18 km², dân số năm 1999 là 5.133 người,[1] mật độ dân số đạt 991 người/km².

Xã Vũ Xá hiện nay được được đổi tên từ xã Diên Hồng gồm 5 thôn: Cộng Vũ (làng Mụa) Bình Đôi, Lê Xá (làng Lầy), Cao Xá và Bản Lễ (làng Ngõ).

Xã Diên Hồng sau năm 1946 là xã hợp nhất bởi xã Vực Đường (Lê Xá, Cao Xá, Bản Lễ) và hai thôn của xã Diên Hồng trước năm 1946 (Cộng Vũ, Bình Đôi)

Xã Diên Hồng trước năm 1946 gồm 4 thôn (Giang, Mát, Cộng Vũ và Bình Đôi). Đến năm 1946 sau khi đất nước dành chính quyền thì Xã Diên Hồng được tách ra 2 thôn Giang và Mát hợp thành xã Độc Lập nay là Nhân La. 2 thôn Cộng Vũ và Bình Đôi hợp nhất với xã Vực Đường thành xã mới cũng lấy tên là Diên Hồng.

Trước 1946: Xã Diên Hồng: (Giang, Mát, Bình Đôi, Cộng Vũ)

Xã Vực Đường: (Lê Xá, Cao Xá, Bản Lễ)

Sau 1946: Xã Độc Lập (nay là Nhân La): (Giang, Mát)

Xã Diên Hồng (nay là Vũ Xá): (Cộng Vũ, Bình Đôi, Lê Xá, Cao Xá, Bản Lễ)

1064-v-x-kim-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)