User Tools

Site Tools


1066-v-xu-la-gi

Võ Xu là một thị trấn huyện lỵ và là một trong hai thị trấn của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thị trấn Võ Xu có diện tích 27,65 km², dân số năm 1999 là 16221 người. Năm 2015 dân số thị trấn đạt 20144 người,[1] mật độ dân số đạt 729 người/km².

1066-v-xu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)