User Tools

Site Tools


1129-vinh-qu-la-gi

Vinh Quý là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã An Lạc và thị trấn Thanh Nhật.
  • Đông giáp xã Việt Chu.
  • Nam giáp xã Thái Đức, xã Cô Ngân.
  • Tây giáp xã Cô Ngân, xã Triệu Ẩ (Phục Hòa), xã An Lạc.

Xã Vinh Quý có diện tích 43,56 km², dân số năm 1999 là 1.755 người.[1], mật độ dân cư đạt 40,3 người/km².

Xã Vinh Quý được chia thành các xóm: Bản Bủng-Bản Quyếng, Đỏng Rẳng, Khun Đin, Khau Lừa, Lũng Phải, Bản Rung Ry, Bản Mển, Pác Hoan, Bản Sao, Bản Thần, Sộc Nhương, Nhi Liêu, Bản Làn.

Trên địa bàn xã Vinh Quý có một số ngọn núi như Phia Ná, Lũng Om, Pác Moóc. Sông Bắc Vọng tạo thành ranh giới tự nhiên phái tây bắc của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
1129-vinh-qu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)