User Tools

Site Tools


1148-warka-la-gi

Warka là một thị trấn thuộc huyện Grójecki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 27 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11435 người và mật độ 427 người/km².[1]

1148-warka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)