User Tools

Site Tools


1150-warta-la-gi

Warta là một thị trấn thuộc huyện Sieradzki, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 11 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3357 người và mật độ 309 người/km².[1]

1150-warta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)