User Tools

Site Tools


1165-wielu-la-gi

Wieluń là một thị trấn thuộc huyện Wieluński, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 23731 người và mật độ 1407 người/km².[1]

1165-wielu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)