User Tools

Site Tools


1174-wo-omin-la-gi

Wołomin là một thị trấn thuộc huyện Wołomiński, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 37117 người và mật độ 2153 người/km².[1]

1174-wo-omin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)