User Tools

Site Tools


1219-xu-n-ch-u-xu-n-tr-ng-la-gi

Xuân Châu là một xã thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã Xuân Châu có diện tích 6,33 km², dân số năm 1999 là 5935 người,[1] mật độ dân số đạt 938 người/km².

Xuân Châu là nơi sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta

1219-xu-n-ch-u-xu-n-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)