User Tools

Site Tools


1239-xu-n-h-i-la-gi

Xuân Hội trước đây có tên là Hội Thống, sau này đổi tên là Xuân Hội. Xuân Hội nằm ở cực bắc của tỉnh Hà Tĩnh, có 11 xóm: Hội Thành 1, Hội Thành 2, Hội Thái, Hội Long, Hội An, Hội Tân Ninh Châu (trước là Ninh Châu và Hội Tân), Hội Tiến, Hội Thủy,Hội Minh, Hội Quý, Hội Phú

Xuân Hội là một xã thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Xuân Hội có diện tích 11,59 km², dân số năm 1999 là 6433 người,[1] mật độ dân số đạt 555 người/km².

1239-xu-n-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)