User Tools

Site Tools


1267-xu-n-lai-th-xu-n-la-gi

Xuân Lai là một Thị trấn thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Xuân Lai có diện tích 5,28 km², dân số năm 1999 là 5597 người,[1] mật độ dân số đạt 1060 người/km².

1267-xu-n-lai-th-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)