User Tools

Site Tools


1358-xuy-x-la-gi

Xuy Xá là một xã thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,33 km², dân số năm 1999 là 6.908 người,[1] mật độ dân số đạt 1.296 người/km².

Xã Xuy Xá có các thôn:Nghĩa,Tân Độ, Đoài (xóm Chợ, xóm Rọc, xóm Đông), Thượng, Nội.[cần dẫn nguồn]

1358-xuy-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)