User Tools

Site Tools


1390-y-n-kh-la-gi

Yển Khê là một xã thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,31 km², dân số năm 1999 là 5.440 người,[1] mật độ dân số đạt 744 người/km².

Xã cũng là một làng nghề truyền thống từ lâu đời với nghề đan lát.

1390-y-n-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)