User Tools

Site Tools


1412-y-n-m-n-ng-c-ng-la-gi

Yên Mỹ là một xã thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 13,26 km², dân số năm 2004 là 3177 người,[1] mật độ dân số đạt 240 người/km².

Địa giới hành chính xã Yên Mỹ: Đông giáp huyện Tĩnh Gia; Tây giáp huyện Như Thanh; Nam giáp các huyện Như Thanh, Tĩnh Gia; Bắc giáp xã Yên Lạc và huyện Như Thanh.

Xã dược thành lập trên cơ sở giải thể Thị trấn Nông trường Yên Mỹ thuộc huyện Nông Cống với 1.325,60 ha diện tích tự nhiên của nông trường Yên Mỹ đang sử dụng thuộc địa giới hành chính của các xã, gồm: 1.153,60 ha của xã Công Bình, 172 ha của xã Thanh Tân; 3.157 nhân khẩu của thị trấn nông trường Yên Mỹ và 20 nhân khẩu của xã Công Bình.

Số nhân khẩu còn lại của Thị trấn Nông trường Yên Mỹ giao về các xã như sau: 746 nhân khẩu về xã Công Bình, 733 nhân khẩu về xã Công Chính, 72 nhân khẩu về xã Công Liêm, 295 nhân khẩu về xã Thăng Long, 33 nhân khẩu về xã Tượng Sơn, 216 nhân khẩu về xã Yên Lạc, 27 nhân khẩu về xã Thanh Tân.

Sau khi thành lập xã Yên Mỹ:

  • Xã Công Bình thuộc huyện Nông Cống có 1.265,46 ha diện tích tự nhiên và 5.311 nhân khẩu.
  • Xã Công Chính thuộc huyện Nông Cống có 1.376,10 ha diện tích tự nhiên và 7.182 nhân khẩu.
  • Xã Công Liêm thuộc huyện Nông Cống có 1.559 ha diện tích tự nhiên và 9.223 nhân khẩu.
  • Xã Thăng Long thuộc huyện Nông Cống có 1.602,47 ha diện tích tự nhiên và 12.553 nhân khẩu.
  • Xã Tượng Sơn thuộc huyện Nông Cống có 582,24 ha diện tích tự nhiên và 6.082 nhân khẩu.
  • Xã Yên Lạc thuộc huyện Như Thanh có 2.463,16 ha diện tích tự nhiên và 5.017 nhân khẩu.
  • Xã Thanh Tân thuộc huyện Như Thanh có 9.366,65 ha diện tích tự nhiên và 5.491 nhân khẩu.
1412-y-n-m-n-ng-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)