User Tools

Site Tools


1479-y-n-trung-y-n-phong-la-gi

Yên Trung là một xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,93 km², dân số năm 1999 là 9.393 người,[1] mật độ dân số đạt 946 người/km².

Xã gồm 9 thôn:

  1. Ấp Đồn
  2. Chính Trung
  3. Lương Tân
  4. Thân Thượng
  5. Trần Xá
  6. Xuân Cai
  7. Vọng Đông
  8. Yên Lãng
  9. Trung Lạc

Xã có 1 trường Trung hoc phổ thông: Trung hoc phổ thông Yên Phong Số 2, nằm trên địa bàn giữa 2 thôn Ấp Đồn- Trung Lạc. 1 trường Trung học cơ sở: Trường Trung học cơ sở Yên Trung, nằm trên địa bàn thôn Chính Trung. 2 trường Tiểu học: Trường Tiểu học Yên Trung số 1, nằm trên địa bàn Thôn Chính Trung. Trường Tiểu học Yên Trung Số 2, Nằm trên địa bàn thôn Yên Lãng.

1479-y-n-trung-y-n-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)