User Tools

Site Tools


1488-ya-ly-x-la-gi

Ya Ly là một xã thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Năm 2003, xã sáp nhập 1.146 ha diện tích tự nhiên và 659 nhân khẩu của xã Ya Xiêr và tách 18.213 ha diện tích tự nhiên và 3.162 nhân khẩu để thành lập xã Ya Tăng. Sao khi được điều chỉnh lại, xã có 3.823 ha diện tích tự nhiên và 2.074 nhân khẩu (2003).[1]

1488-ya-ly-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)