User Tools

Site Tools


1504-z-oczew-la-gi

Złoczew là một thị trấn thuộc huyện Sieradzki, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3449 người và mật độ 250 người/km².[1]

1504-z-oczew-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)