User Tools

Site Tools


1505-z-otoryja-la-gi

Złotoryja là một thị trấn thuộc huyện Złotoryjski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16387 người và mật độ 1424 người/km².[1]

1505-z-otoryja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)