User Tools

Site Tools


1507-zab-ud-w-la-gi

Zabłudów là một thị trấn thuộc huyện Białostocki, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2485 người và mật độ 174 người/km².[1]

1507-zab-ud-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)