User Tools

Site Tools


1508-zag-rz-la-gi

Zagórz là một thị trấn thuộc huyện Sanocki, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 22 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5007 người và mật độ 225 người/km².[1]

1508-zag-rz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)