User Tools

Site Tools


1513-zambr-w-la-gi

Zambrów là một thị trấn thuộc huyện Zambrowski, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 19 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 22314 người và mật độ 1173 người/km².[1]

1513-zambr-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)