User Tools

Site Tools


1516-zawid-w-la-gi

Zawidów là một thị trấn thuộc huyện Zgorzelecki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 6 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4301 người và mật độ 709 người/km².[1]

1516-zawid-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)