User Tools

Site Tools


1519-zel-w-la-gi

Zelów là một thị trấn thuộc huyện Bełchatowski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 11 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 7952 người và mật độ 740 người/km².[1]

1519-zel-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)