User Tools

Site Tools


2005--a-mai-la-gi

Đa Mai là một phường thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Phường Đa Mai có diện tích 360,88 ha diện tích tự nhiên, dân số năm 2013 là 7.152 người,[1] mật độ dân số đạt 1.987 người/km². Phường Đa Mai được thành lập năm 2013 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đa Mai.

2005--a-mai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)