User Tools

Site Tools


2017--ak-p-th-tr-n-la-gi

Đak Pơ là một thị trấn huyện lỵ của huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Năm 2013.Chính phủ ban hành nghị quyết thành lập thị trấn Đak Pơ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Đak Pơ.

Nguyên trước là xã Đak Pơ, được thành lập năm 2003 trên cơ sở 1.963 ha diện tích tự nhiên và 3.092 người[2] của xã An Thành, huyện An Khê[3]. Mật độ đạt 158 người/km². Từ năm 2003, trung tâm hành chính huyện Đăk Pơ đặt trên địa bàn xã. Năm 2008, xã được công nhận là đô thị loại V[4]. Ngày 23 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ra Nghị quyết số 128/NQ-CP thành lập thị trấn Đak Pơ trên cơ sở toàn bộ 2.178,18 ha diện tích tự nhiên và 4.620 nhân khẩu của xã Đak Pơ.[5]

2017--ak-p-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)