User Tools

Site Tools


2021--apy-la-gi

Łapy là một thị trấn thuộc huyện Białostocki, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 12 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 16049 người và mật độ 1322 người/km².[1]

2021--apy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)