User Tools

Site Tools


2058--i-h-ng-i-l-c-la-gi

Đại Hưng là một xã thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã Đại Hưng có diện tích 88.69 km², dân số năm 2004 là 6821 người,[1] mật độ dân số đạt 77 người/km².


Đại Hưng - Đại Lộc - Quảng Nam

2058--i-h-ng-i-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)