User Tools

Site Tools


2091--i-ngh-a-m-c-la-gi

Đại Nghĩa là một thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thị trấn Đại Nghĩa có diện tích 4,97 km², dân số năm 2004 là 6.913 người,[1] mật độ dân số đạt 1.391 người/km².

Thị trấn Đại Nghĩa được thành lập năm 2004 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa.

2091--i-ngh-a-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)