User Tools

Site Tools


2098--i-ph-m-la-gi

Đại Phạm là một xã thuộc huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Đại Phạm có diện tích 20,95 km², dân số năm 1999 là 4669 người,[1] mật độ dân số đạt 223 người/km².

Xã Đại Phạm bao gồm 17 khu hành chính:

- Khu hành chính số 1

- Khu hành chính số 2

- Khu hành chính số 3

- Khu hành chính số 4

- Khu hành chính số 5

- Khu hành chính số 6

- Khu hành chính số 7

- Khu hành chính số 8

- Khu hành chính số 9

- Khu hành chính số 10

- Khu hành chính số 11

- Khu hành chính số 12

- Khu hành chính số 13

- Khu hành chính số 14

- Khu hành chính số 15

- Khu hành chính số 16

- Khu hành chính số 17

2098--i-ph-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)