User Tools

Site Tools


2133--k-h-th-tr-n-la-gi

Đắk Hà là một thị trấn thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thị trấn được thành lập năm 1994 trên cơ sở một phần xã Hà Mòn.

Thị trấn Đắk Hà có diện tích 24.93 km², dân số năm 1999 là 13071 người,[1] mật độ dân số đạt 524 người/km².

Đường bộ có Quốc lộ 14 chạy qua địa bàn, từ huyện Đắk Tô đến thị xã Kon Tum. Thị trấn Đắk Hà nằm trên tuyến đường này.

Kể từ ngày 20-12-2013, theo nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam, 1.042,7 ha diện tích tự nhiên, 2.391 nhân khẩu của thị trấn Đăk Hà cùng với 1.604,69 ha diện tích tự nhiên, 635 nhân khẩu của xã Ngọk Wang; 1.270 ha diện tích tự nhiên, 1.246 nhân khẩu của xã Đăk Ui được tách ra để thành lập xã Đắk Ngọk. Như vậy, thị trấn Đắk Hà còn lại 1.518,21 ha diện tích tự nhiên và 16.141 nhân khẩu.

2133--k-h-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)