User Tools

Site Tools


2152--k-oa-th-tr-n-la-gi

Đăk Đoa là một thị trấn thuộc huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thị trấn Đăk Đoa có diện tích 5,11 km², dân số năm 2000 là 7.344 người,[1] mật độ dân số đạt 1437 người/km².

Năm 2013, thị trấn có diện tích 21,2129 km², dân số là 14.945 người, mật độ dân số đạt 704,5 người/km².

Nguyên trước đây là thị trấn Mang Yang thuộc huyện Mang Yang. Từ năm 2000, thị trấn được đổi tên thành thị trấn Đăk Đoa thuộc huyện Đăk Đoa (khi huyện Mang Yang được tách thành hai huyện Mang Yang và Đắk Đoa).[2]

Ngày 29-12-2013, điều chỉnh 1.217,21 ha diện tích tự nhiên và 4.223 nhân khẩu của xã Hneng; 369,05 ha diện tích tự nhiên và 1.492 nhân khẩu của xã Glar, huyện Đak Đoa để thị trấn Đak Đoa quản lý.[3]

2152--k-oa-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)