User Tools

Site Tools


2166--k-s-mei-la-gi

Đăk Sơmei, còn viết là Đăk Sơ Mei, là một xã thuộc huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã có diện tích 148,89 km², dân số năm 2000 là 3.526 người,[1] mật độ dân số đạt 24 người/km².

Nguyên trước kia xã có tên là xã Đak Đoa cũ thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Năm 2000, xã được đổi tên thành xã Đăk Sơmei thuộc huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.[2]

  • Wừu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
2166--k-s-mei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)