User Tools

Site Tools


2204--ng-v-t-n-t-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2204--ng-v-t-n-t-p-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
2204--ng-v-t-n-t-p-la-gi [2018/11/28 02:53] (current)
thaoit
Line 67: Line 67:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<div id="​top-container-wrapper">​ 
 +<div class="​top-container image">​ 
 +<div class="​top-container-inner ">​ 
 +<h1 class="​headline">​Nasa InSight đ&​atilde;​ hạ c&​aacute;​nh th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng tr&​ecirc;​n sao Hỏa - ​​vậy b&​acirc;​y giờ l&​agrave;​ g&​igrave;?</​h1>​ 
 +<​p>​Người đổ bộ phải t&​igrave;​m ch&​acirc;​n v&​agrave;​ l&​agrave;​m quen với m&​ocirc;​i trường xung quanh trước</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​main-wrapper">​ 
 +<div id="​main"​ class="​main">​ 
 +<div class="​main-content">​ 
 +<div class="​body-content">​ 
 +<​p>​Ban đầu, kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ rất nhiều - &​iacute;​t nhất l&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng về mặt khoa học.&​nbsp;​C&​aacute;​c t&​agrave;​u khu trục InSight đ&​atilde;​ t&​igrave;​m thấy đ&​ocirc;​i ch&​acirc;​n của m&​igrave;​nh v&​agrave;​ l&​agrave;​m quen với m&​ocirc;​i trường xung quanh của n&​oacute;,​ đầu ti&​ecirc;​n,​ l&​agrave;​m việc ra nơi n&​oacute;​ đứng trong thế giới khắc nghiệt của h&​agrave;​nh tinh đỏ. <a href="​http://​knstech.net">​Li&​ecirc;​n hệ</​a></​p>​ 
 +<​p>​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ một qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh triển khai v&​agrave;​ hiệu chuẩn k&​eacute;​o d&​agrave;​i một th&​aacute;​ng.&​nbsp;​C&​aacute;​c kỹ sư của InSight sẽ t&​igrave;​m hiểu th&​ecirc;​m về nơi m&​agrave;​ người hạ c&​aacute;​nh đ&​atilde;​ rơi xuống v&​agrave;​ đảm bảo rằng tất cả c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng cụ của n&​oacute;​ đ&​atilde;​ sẵn s&​agrave;​ng để thực hiện c&​ocirc;​ng việc.</​p>​ 
 +<h2 id="​mpu0ArticleBody"​ class="​ad-wrapper ad-wrapper--mobile ad-wrapper--mpu0">&​nbsp;​Những h&​igrave;​nh ảnh tuyệt đẹp nhất của Nasa về kh&​ocirc;​ng gian</​h2>​ 
 +<figure class="​inline-media i-gallery align-">​ 
 +<div class="​gallery-header">​ 
 +<div class="​gallery-count"​ tabindex=""​ role="​button">&​nbsp;</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​gallery-preview-wrapper">​ 
 +<div class="​gallery-preview"><​img class="​i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content"​ src="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​ISSgulfmexico.jpg?​width=1000&​amp;​height=614&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5"​ srcset="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​ISSgulfmexico.jpg?​width=1000&​amp;​height=614&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 1000w, 
 +             ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​ISSgulfmexico.jpg?​width=700&​amp;​height=430&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 700w, 
 +             ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​ISSgulfmexico.jpg?​width=400&​amp;​height=245&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 400w" alt="​Tr&​aacute;​i đất từ ​​ISS"​ width="​565"​ height="​318"​ /></​div>​ 
 +<div class="​thumbnails">​ 
 +<div class="​thumbnail"><​img class="​i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content"​ src="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​marsslopes.jpg"​ srcset="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​marsslopes.jpg?​width=215&​amp;​height=298&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 1000w, 
 +                 ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​marsslopes.jpg?​width=185&​amp;​height=257&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 700w, 
 +                 ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​marsslopes.jpg?​width=120&​amp;​height=166&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 400w" alt="​C&​aacute;​c sườn n&​uacute;​i sương m&​ugrave;​ của sao Hỏa" /><​img class="​i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content"​ src="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​orioncapsule.jpg"​ srcset="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​orioncapsule.jpg?​width=215&​amp;​height=298&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 1000w, 
 +                 ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​orioncapsule.jpg?​width=185&​amp;​height=257&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 700w, 
 +                 ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​orioncapsule.jpg?​width=120&​amp;​height=166&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 400w" alt="​Orion Capsule hất xuống"​ /><​img class="​i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content"​ src="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​42ISS.jpg"​ srcset="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​42ISS.jpg?​width=215&​amp;​height=298&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 1000w, 
 +                 ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​42ISS.jpg?​width=185&​amp;​height=257&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 700w, 
 +                 ​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2014/​12/​31/​16/​42ISS.jpg?​width=120&​amp;​height=166&​amp;​fit=bounds&​amp;​format=pjpg&​amp;​auto=webp&​amp;​quality=70&​amp;​crop=16:​9,​offset-y0.5 400w" alt="​Khởi chạy t&​ecirc;​n lửa Soyuz TMA-15M"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​figure>​ 
 +<​p>​Nhưng sau đ&​oacute;,​ sẽ c&​oacute;​ rất nhiều việc phải l&​agrave;​m.&​nbsp;​Kẻ hạ c&​aacute;​nh InSight cung cấp cơ hội để c&​oacute;​ một c&​aacute;​i nh&​igrave;​n chưa từng thấy b&​ecirc;​n trong sao Hỏa ch&​iacute;​nh n&​oacute;,​ cuối c&​ugrave;​ng cho ch&​uacute;​ng ta manh mối về những g&​igrave;​ n&​oacute;​ được tạo th&​agrave;​nh v&​agrave;​ những g&​igrave;​ đang xảy ra trong nội thất của n&​oacute;​.</​p>​ 
 +<div class="​ad-wrapper ad-wrapper--teads">​ 
 +<div class="​connatix">​ 
 +<div class="​resize-triggers">​Xem th&​ecirc;​m</​div>​ 
 +<div class="​resize-triggers"><​img class="​i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content"​ src="​https://​static.independent.co.uk/​s3fs-public/​thumbnails/​image/​2018/​11/​27/​08/​marsselfie.jpg"​ width="​523"​ height="​364"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<aside class="​inline-block inline-related align-left item-count-1 related-video">​ 
 +<​ul>​ 
 +<​li>​Nasa Mars mới lander gửi lại selfie '​đẹp'​ từ bề mặt</​li>​ 
 +</​ul>​ 
 +</​aside>​ 
 +<​p>​Điều đ&​oacute;,​ đến lượt n&​oacute;,​ c&​oacute;​ thể cho ch&​uacute;​ng ta biết kh&​ocirc;​ng chỉ n&​oacute;​ đến từ đ&​acirc;​u m&​agrave;​ c&​oacute;​ thể cho ch&​uacute;​ng ta một sự hiểu biết mới về c&​aacute;​ch h&​agrave;​nh tinh của ch&​uacute;​ng ta h&​igrave;​nh th&​agrave;​nh như thế n&​agrave;​o.</​p>​ 
 +<div id="​teads-amp-ad"​ class="​ad-wrapper ad-wrapper--mobile">&​nbsp;​Hiện tại, InSight đang sạc pin của m&​igrave;​nh bằng c&​aacute;​ch sử dụng mảng năng lượng mặt trời đ&​atilde;​ mở ra th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng sau khi bụi đ&​atilde;​ được dọn sạch khỏi sự đổ bộ nguy hiểm của n&​oacute;​.&​nbsp;​Ngay cả trong những giờ đầu ti&​ecirc;​n sau khi đến,&​nbsp;​n&​oacute;​ đ&​atilde;​ gửi lại những bức ảnh tuyệt đẹp về bề mặt sao Hỏa - ​​v&​agrave;​ ch&​iacute;​nh n&​oacute;&​nbsp;​.</​div>​ 
 +<​p>​B&​acirc;​y giờ kiểm so&​aacute;​t nhiệm vụ sẽ nhận được để t&​igrave;​m hiểu về trang đ&​iacute;​ch của InSight.&​nbsp;​Họ sẽ t&​igrave;​m kiếm nơi tốt nhất để triển khai, đặc biệt l&​agrave;​ t&​igrave;​m kiếm một nơi n&​agrave;​o đ&​oacute;​ n&​oacute;​ c&​oacute;​ thể gắn cảm biến s&​acirc;​u của n&​oacute;​ v&​agrave;​o mặt đất để đọc c&​aacute;​c phần b&​ecirc;​n dưới.</​p>​ 
 +<div class="​js-ad-placeholder--inline-taboola">​ 
 +<aside id="​taboola-mid-article-left-rail-thumbnails"​ class="​inline-ad ad-wrapper ad-wrapper--inline-taboola ad-wrapper--desktop align-left trc_related_container trc_spotlight_widget trc_elastic trc_elastic_alternating-thumbnails-c1 " data-placement-name="​Mid Article Left Rail Thumbnails">​ 
 +<div class="​trc_rbox_container">​ 
 +<​div>​ 
 +<div id="​trc_wrapper_56226"​ class="​trc_rbox alternating-thumbnails-c1 trc-content-hybrid ">​ 
 +<div id="​trc_header_56226"​ class="​trc_rbox_header trc_rbox_border_elm">​ 
 +<div class="​trc_header_ext">&​nbsp;​Sau khi tất cả điều đ&​oacute;​ được quyết định, c&​aacute;​c kỹ sư trở lại tại Nasa sẽ x&​acirc;​y dựng một c&​ocirc;​ng tr&​igrave;​nh t&​aacute;​i thiết khu vực hạ c&​aacute;​nh để đi c&​ugrave;​ng với bản sao đ&​atilde;​ ho&​agrave;​n to&​agrave;​n ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c của t&​agrave;​u khu trục m&​agrave;​ họ đ&​atilde;​ hạ c&​aacute;​nh tr&​ecirc;​n Tr&​aacute;​i Đất.&​nbsp;​Điều đ&​oacute;​ sẽ cho ph&​eacute;​p họ thực h&​agrave;​nh giải tr&​iacute;​ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c t&​igrave;​nh h&​igrave;​nh trở lại tr&​ecirc;​n sao Hỏa, đảm bảo rằng mọi thứ đều được hiệu chuẩn ho&​agrave;​n hảo v&​agrave;​ sẵn s&​agrave;​ng di chuyển.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​aside>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Họ sẽ đảm bảo rằng c&​aacute;​nh tay của người hạ c&​aacute;​nh InSight c&​oacute;​ thể lấy c&​aacute;​c cảm biến v&​agrave;​ thiết bị v&​agrave;​ đặt ch&​uacute;​ng v&​agrave;​o đ&​uacute;​ng nơi tr&​ecirc;​n sao Hỏa.&​nbsp;​Cũng như đặt ch&​uacute;​ng v&​agrave;​o vị tr&​iacute;,​ ch&​uacute;​ng cũng sẽ phải đặt một l&​aacute;​ chắn tr&​ecirc;​n thiết bị đo địa chấn khiến n&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng bị hư hại bởi m&​ocirc;​i trường khắc nghiệt của sao Hỏa.</​p>​ 
 +<​p>​Tất cả điều đ&​oacute;​ l&​agrave;​ cực kỳ quan trọng bởi v&​igrave;​ c&​ocirc;​ng việc tr&​ecirc;​n sao Hỏa rất kh&​oacute;​ khăn: c&​aacute;​c kỹ sư th&​iacute;​ch n&​oacute;​ để chơi một tr&​ograve;​ chơi m&​aacute;​y m&​oacute;​c m&​oacute;​ng,​ ngoại trừ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ m&​oacute;​ng vuốt.&​nbsp;​V&​agrave;​ điều đ&​oacute;​ cũng v&​ocirc;​ c&​ugrave;​ng kh&​oacute;​ khăn, v&​igrave;​ th&​ocirc;​ng điệp mất nhiều thời gian để được chuyển tiếp đến khu vực hạ c&​aacute;​nh - trong những ph&​uacute;​t họ phải đi lại, điều họ đ&​atilde;​ hỏi người l&​agrave;​m đất đ&​atilde;​ xảy ra, n&​ecirc;​n họ kh&​ocirc;​ng thể đ&​aacute;​p ứng nhanh ch&​oacute;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Điều đ&​oacute;​ sẽ mất v&​agrave;​i th&​aacute;​ng.&​nbsp;​Khi mọi thứ đ&​atilde;​ sẵn s&​agrave;​ng,​ đầu d&​ograve;​ nhiệt sẽ phải tự đ&​acirc;​m s&​acirc;​u v&​agrave;​o bề mặt sao Hỏa, sử dụng c&​ocirc;​ng nghệ đặc biệt để đ&​agrave;​o năm m&​eacute;​t.</​p>​ 
 +<​p>​Nh&​igrave;​n chung, c&​oacute;​ thể mất đến 5 th&​aacute;​ng.&​nbsp;​Sau đ&​oacute;,​ c&​ocirc;​ng việc khoa học thực tế m&​agrave;​ InSight nhắm đến sẽ bắt đầu đ&​uacute;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Điều đ&​oacute;​ sẽ li&​ecirc;​n quan đến việc&​nbsp;​nhận c&​aacute;​c dấu hiệu quan trọng của sao Hỏa: cảm nhận nhiệt độ của n&​oacute;,​ kiểm tra mạch của n&​oacute;​ v&​agrave;​ nh&​igrave;​n v&​agrave;​o phản xạ của n&​oacute;&​nbsp;​.&​nbsp;​Kết hợp với nhau,&​nbsp;​điều đ&​oacute;​ sẽ cung cấp một c&​aacute;​i nh&​igrave;​n s&​acirc;​u sắc về c&​aacute;​ch h&​agrave;​nh tinh được tạo th&​agrave;​nh v&​agrave;​ đưa ra gợi &​yacute;​ về c&​aacute;​ch thức n&​oacute;​ được h&​igrave;​nh th&​agrave;​nh&​nbsp;​. <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​T&​igrave;​m hiểu th&​ecirc;​m</​a></​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
2204--ng-v-t-n-t-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/28 02:53 by thaoit