User Tools

Site Tools


2205--ng-v-t-n-th-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2205--ng-v-t-n-th-t-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
2205--ng-v-t-n-th-t-la-gi [2018/11/27 10:30] (current)
thaoit
Line 33: Line 33:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​header><​header>​ 
 +<​h1>​C&​aacute;​c C&​ocirc;​ng Ty Đại Ch&​uacute;​ng Li&​ecirc;​n Quan Đến Ng&​agrave;​nh C&​ocirc;​ng Nghiệp <a href="​http://​knstech.net">​M&​atilde;​ Vạch</​a>​ - Nh&​igrave;​n V&​agrave;​o Kết Quả 3Q18</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​itemBodyWrap">​ 
 +<div class="​itemBody">​ 
 +<div class="​fastsocialshare_container fastsocialshare-align-left">​ 
 +<div class="​fastsocialshare-subcontainer">​ 
 +<div class="​fastsocialshare-share-fbl button_count">​ 
 +<div id="​fb-root"​ class="​ fb_reset">​ 
 +<​div>&​nbsp;</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​fastsocialshare-share-lin"><​span class="​IN-widget"><​span id="​li_ui_li_gen_1543314522144_0">&​nbsp;</​span></​span></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​div>​Thị trường chứng kho&​aacute;​n biến động trong hai năm qua v&​agrave;​ dường như đ&​acirc;​y l&​agrave;​ thời điểm tốt để kiểm tra c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty kh&​aacute;​c nhau trong lĩnh vực m&​atilde;​ vạch v&​agrave;​ RFID.&​nbsp;​Với việc ph&​aacute;​t h&​agrave;​nh gần đ&​acirc;​y một số b&​aacute;​o c&​aacute;​o thu nhập, dữ liệu kh&​ocirc;​ng kh&​oacute;​ để đi qua.&​nbsp;</​div>​ 
 +<​div>&​nbsp;</​div>​ 
 +<​div>​Qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh lựa chọn:&​nbsp;</​div>​ 
 +<​div>&​nbsp;</​div>​ 
 +<​div>&​nbsp;​ &​nbsp;​C&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty đại ch&​uacute;​ng hoặc l&​agrave;​ phần lớn hoặc phần n&​agrave;​o trong <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​kinh doanh m&​atilde;​ vạch</​a>​ / RFID / nh&​atilde;​n.&​nbsp;​C&​aacute;​c thực thể phi lợi nhuận được bao gồm bởi v&​igrave;​ ch&​uacute;​ng l&​agrave;​ 100% một phần của ng&​agrave;​nh v&​agrave;​ thứ hai, dữ liệu t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh của ch&​uacute;​ng được c&​ocirc;​ng khai.&​nbsp;<​em>​(Lưu &​yacute;​ - do hạn chế về thời gian, c&​aacute;​c tổ chức phi lợi nhuận kh&​ocirc;​ng được bao gồm trong ng&​agrave;​y h&​ocirc;​m nay, nhưng sẽ c&​oacute;​ trong một b&​agrave;​i viết ri&​ecirc;​ng v&​agrave;​o tuần tới.)&​nbsp;</​em>&​nbsp;&​nbsp;​ 
 +<​div>&​nbsp;</​div>​ 
 +<​div><​strong>​Một lời cảnh b&​aacute;​o - c&​aacute;​c nguồn c&​ocirc;​ng nghiệp c&​oacute;​ uy t&​iacute;​n như CNBC, Barrons, Nasdaq, TD Ameritrade v&​agrave;​ những người kh&​aacute;​c đ&​atilde;​ được sử dụng để thu thập th&​ocirc;​ng tin n&​agrave;​y.&​nbsp;​Dữ liệu cơ bản - như tỷ lệ P / E hoặc tổng lợi nhuận đ&​ocirc;​i khi rất đa dạng.&​nbsp;</​strong>&​nbsp;<​strong>​Người đọc n&​ecirc;​n tự m&​igrave;​nh thực hiện thẩm định trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư n&​agrave;​o.&​nbsp;​ &nbsp; &​nbsp;&​nbsp;</​strong></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​div>&​nbsp;​ 
 +<​div>​T&​ocirc;​i cũng kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ bất kỳ vị tr&​iacute;​ trực tiếp n&​agrave;​o trong c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty n&​agrave;​y,​ ngoại trừ việc t&​ocirc;​i c&​oacute;​ thể sở hữu một số quỹ chỉ số (như S &amp; P500 hoặc Russell 2000) th&​ocirc;​ng qua quản l&​yacute;​ của b&​ecirc;​n thứ ba kh&​ocirc;​ng li&​ecirc;​n quan, c&​oacute;​ thể bao gồm một c&​ocirc;​ng ty được liệt k&​ecirc;​ b&​ecirc;​n dưới .&nbsp; &​nbsp;</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​header>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
2205--ng-v-t-n-th-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/27 10:30 by thaoit